Zalety bezwykopowych
technologii budowy
i odnowy sieci
infrastruktury podziemnej

POBIERZ ARTYKUŁ

DLACZEGO TECHNIKI BEZWYKOPOWE

Techniki bezwykopowej budowy i odnowy sieci podziemnych posiadają wiele istotnych zalet, które można scharakteryzować w następujący sposób:

 • Brak lub minimalizacja robót ziemnych. W przypadku bezwykopowej budowy nowych sieci wywożona jest wyłącznie  objętość gruntu równa kubaturze wbudowywanych bezwykopowo rur. W przypadku niektórych technik konieczne jest wykonanie wykopów początkowego, końcowego a czasami także wykopów pośrednich. Z kolei do bezwykopowej odnowy sieci kanalizacyjnych stosuje się cały szereg technik  bez wykonywania  jakichkolwiek robót ziemnych, wyłącznie przy wykorzystaniu istniejących studzienek kanalizacyjnych. Natomiast w przypadku odnowy np. sieci ciśnieniowych (gazowych czy wodociągowych) konieczne jest wykonanie wykopów „punktowych” w pewnych odległościach od siebie. W niektórych technikach (np. Berstliningu) konieczne jest wykonanie dodatkowych wykopów w miejscach występowania przyłączy czy przykanalików.
 • W przypadku robót realizowanych poniżej zwierciadła wody gruntowej brak w zdecydowanej większości przypadków konieczności stosowania robót odwodnieniowych. Roboty te szczególnie przy  występowaniu gruntów o niskim współczynniku filtracji są bardzo kosztowne i czasochłonne. W przypadku większości technik bezwykopowej budowy możliwa jest ich realizacja bez wykonywania robót odwodnieniowych. Z kolei techniki bezwykopowej odnowy mogą być stosowane w gruntach nawodnionych za wyjątkiem niektórych technik stosowanych w przewodach kanalizacyjnych, którym „przeszkadza” zbyt intensywna infiltracja wód gruntowych do wnętrza kanału. Ale także w tych przypadkach można uniknąć robót odwodnieniowych stosując wcześniej pewne metody naprawcze uszczelniające kanał.
 • Niewystępowanie innych czynności związanych z wykopową budową lub wykopową wymianą przewodów, takich jak: deskowanie ścian wykopów; wykonywanie podłoża gruntowego lub betonowego pod rurociągami lub kanałami i związana z tym oszczędność piasku i żwiru w przypadku gdy planowane było stosowanie podłoża gruntowego, a w obrębie wykopu znajdowały się inne grunty niż piasek i żwir lub oszczędność piasku, kruszywa, cementu i wody gdy planowano wykonanie podłoża betonowego; zasypywanie i zagęszczanie gruntu w wykopie; rozbiórka deskowania ścian wykopów; wywożenie konstrukcji rurociągów i kanałów wymienianych na nowe.
 • Brak lub ograniczenie do minimum powierzchni nawierzchni ulicznych koniecznych do rozbiórki, a następnie ich odtworzenia. Powoduje to także zmniejszenie obszaru nawierzchni zagrożonej w przyszłości ryzykiem osiadania oraz wystąpieniem innych uszkodzeń. Większość technik wymaga jedynie wykonania wykopów początkowych i końcowych, niektóre stosowane w odnowie kanalizacji nie wymagają żadnych wykopów, a tym samym wykonywania jakichkolwiek robót drogowych.
 • Ograniczenie transportu z uwagi na ograniczenie zakresu niektórych robót (np. wykopowych), bądź eliminację innych robót (niewykonywanie deskowania wykopu, zagęszczenia gruntu, niewykonywanie podłoża itp.). Poza oszczędnością kosztów uzyskuje się dodatkowo istotną redukcję uciążliwości środowiskowych związanych z ograniczeniem ilości wytwarzanych spalin, hałasu, kurzu oraz zanieczyszczeń, które pojawiają się w przypadku stosowania robót wykopowych.
 • Niezanieczyszczanie wód gruntowych w obszarze stosowania technik bezwykopowych.
 • Niestwarzanie zagrożeń dla zieleni miejskiej. W trakcie realizacji robót wykopowych  uszkodzone korzenie drzew i krzewów często są przyczyną ich wysychania.
 • Eliminacja ryzyka wystąpienia uszkodzeń  budowli znajdujących się w sąsiedztwie budowanych lub odnawianych przewodów. W przypadku stosowania technologii wykopowych często ma miejsce przesuszenie terenów znajdujących się w sąsiedztwie budynków co może powodować ryzyko wystąpienia zarysowań ich konstrukcji. Niekorzystne mogą być także drgania spowodowane np. wbijaniem w grunt stalowych deskowań czy osuwania się gruntu spoza wykopu w kierunku do wykopu.
 • Eliminacja ryzyka uszkodzenia innych sieci lub kabli znajdujących się w pobliżu planowanych wykopów lub ułożonych w poprzek tychże wykopów.
 • Niezakłócanie jakości urbanistycznej obszarów w obrębie wykonywanych robót.
 • Brak uciążliwości w sąsiedztwie wykonywanych robót zarówno dla mieszkańców jak również klientów znajdujących się tam sklepów, biur czy urzędów. Oprócz wymienionych wcześniej uciążliwości nie występuje konieczność wykonywania kładek dla pojazdów oraz pieszych umieszczanych w poprzek wykopów.
 • Brak ewentualnych wniosków od właścicieli sklepów znajdujących się w sąsiedztwie planowanych wykopów, a dotyczących wypłaty odszkodowań z tytułu zmniejszonych dochodów z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
 • Brak lub ograniczenie do minimum uciążliwości związanych z koniecznością wykonywania objazdów dla osób poruszających się pojazdami w trakcie trwania robót wykonywanych metodą wykopową oraz ponoszenia następujących kosztów: związanych ze wzrostem kosztów eksploatacyjnych pojazdów wskutek wydłużenia drogi ich przejazdu objazdem oraz powstania utrudnień na trasie ich przejazdu; związanych ze stratą czasu kierowców i podróżnych; związanych ze zwiększeniem się liczby wypadków (wskutek wydłużenia drogi przejazdu i spowodowanych utrudnieniami w ruchu); związanych ze zmianą organizacji ruchu (np. brak kosztów wykonania, umieszczenia, a następnie usunięcia nowych znaków drogowych i tablic informacyjnych).
 • Znaczne, nieraz wielokrotne skrócenie czasookresu robót w stosunku do ich trwania w przypadku stosowania alternatywnych robót wykopowych.
 • Istotne zwiększenie gwarancji dotrzymania zaplanowanego terminu realizacji robót z uwagi na ograniczenie czynności współtworzących zakres robót.
 • Uniezależnienie prowadzonych robót od warunków atmosferycznych oraz pór roku (okres zimowy jest szczególnie niekorzystny przy robotach wykopowych).
 • Znaczący wzrost efektywności kosztowej robót bezwykopowych w przypadku rurociągów lub kanałów głęboko posadowionych w gruncie z uwagi na całkowitą lub niewielką niezależność tych kosztów od głębokości na której stosowane są techniki bezwykopowe, oraz w przypadku ich stosowania poniżej zwierciadła wód gruntowych w obszarach pod ulepszonymi nawierzchniami ulicznymi.

Zapraszamy także do lektury artykułu
autorstwa prof. Andrzeja Kuliczkowskiego:
Zalety bezwykopowych technologii budowy
i odnowy sieci infrastruktury podziemnej